Algemene voorwaarden

Artikel 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN:

1. Opdracht: een afspraak tot opdracht, waarbij de gedragstherapeut zich verbindt ten aanzien van de klant om een gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van de dier(en) van die klant.
2. Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, een gedragsbeoordeling, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden hiervan en het adviseren en/of informatie verschaffen aan de klant inzake het uit te voeren behandelplan.
3. Gedragstherapeut: degene die in opdracht van de klant een gedragstherapeutische behandeling voor zijn of haar dieren instelt.
4. Klant: eigenaar van het dier of de rechtmatige aanbieder, die de gedragstherapeut inschakelt en daartoe opdracht geeft inzake het ongewenste gedrag van zijn/haar dier.
5. Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht.

Artiekel 2: TOEPASSELIJKHEID:

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door de gedragstherapeut zijn aanvaard, conform artikel 2 lid 2.
2. Overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het instellen van een gedragstherapeutische behandeling.

Artikel 3: RANDVOORWAARDEN:

1. De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de gedragstherapeut op te volgen.
2. De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de gedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, gedragstherapeut en omgeving.
3. Toezeggingen, in welke zin dan ook, gedaan door de gedragstherapeut worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
4. Dieren, welke een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.
5. De gedragstherapeut gaat er van uit dat de klant de waarheid spreekt betreffende de gezondheidsstatus van de dier(en) en gaat ervan uit dat de klant geen informatie achterhoudt betreffende de conditie van het dier(en).

Artikel 4: CONTRACTPERIODE: ssss

1. De contractperiode voor een gedragstherapeutische behandeling bestaat uit 1 consult aan huis bij de klant en 3 maanden telefonische en/of schriftelijke begeleiding voor het probleemgedrag van de oorspronkelijke hulpvraag van de klant aan de gedragstherapeut.
2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
3. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk. De gedragstherapeut zal nimmer verplicht zijn de klant schade te vergoeden die het gevolg is/zou kunnen zijn van bedoelde beëindiging.

Artikel 5: TARIEVEN EN BETALING:

1. Door het geven van de opdracht tot een gedragstherapeutische behandeling, heeft de gedragstherapeut door het verlenen van diensten, aanspraak op een vergoeding, waarvan het tarief bij de afspraak tot opdracht wordt vermeldt.
2. De tarieven van de vergoeding zijn inclusief BTW en terug te vinden op de website.
3. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, conform artikel 2 leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
4. 50% van de vergoeding dient voor de dag van het consult consult voldaan te worden en de andere 50% dient binnen 14 dagen na ontvangst van het therapieplan te zijn voldaan.
5. Annulering door klant van gemaakte afspraken zal door de gedragstherapeut worden aanvaard mits de afspraken uiterlijk 24 uur voor het geplande huisbezoek worden afgezegd.
6. Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.
7. Bij een door gedragstherapeut aanvaarde annulering binnen 24 uur voor aanvang van de betrokken afspraak, zonder nieuwe afspraak, worden administratiekosten in rekening gebracht zoals vermeld op de website.
8. Indien de klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.
9. Indien de gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID:

1. De gedragstherapeut gaat een inspanningsverplichting aan jegens de klant en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenste resultaat. Daarentegen zal de gedragstherapeut in alle redelijkheid haar uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
2. De gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of tengevolge van de gedragstherapeutische behandeling.
3. Deelname door klant aan gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).
4. Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dier geldig is.

Artikel 7: EIGENDOMSRECHT:

1. De gedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
2. Alle door de gedragstherapeut verstrekte therapieplannen, adviezen, richtlijnen, hand-outs en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut worden gekopieerd, openbaar gemaakt of worden gedeeld met derden.

Artikel 8: KLACHTEN:

1. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 7 dagen na ontvangst van het therapieplan.
2. Indien de gedragstherapeut de klacht terecht vindt, heeft deze ten allen tijde het recht om:
a. De prestatie bij te stellen en alsnog op correcte wijze uit te voeren
b. Het door de klant betaalde bedrag terug te storten

Artikel 9: AVG/PRIVACY STATEMENT

1. De gedragstherapeut zal alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. De gedragstherapeut zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de klant.
3. De gedragstherapeut houdt zich het recht voor overleg te plegen met andere deskundigen op het gebied van diergedrag zoals collega gedragstherapeuten en dierenartsen. Bij dit overleg wordt de privacy van de klant gewaarborgd.
4. Alleen de gedragstherapeut ziet en verwerkt uw persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gedragstherapie. Deze persoonlijke gegevens bestaan uit uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
5. De informatie die u aan Gedragsadvies voor Dieren verstrekt is strikt vertrouwelijk en is beschermd onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking. De door u aan Gedragsadvies voor Dieren verstrekte informatie worden niet gedeeld met derden.
6. Voor een huisconsult voor de gedragstherapie voor dieren, hebben wij uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer nodig. Uw mobiele telefoonnummer gebruiken wij om u via telefonisch contact of Whatsapp te coachen gedurende het traject van de gedragstherapie. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toezenden van, de algemene voorwaarden, de vragenlijst voor gedragstherapie, het behandelplan voor uw kat en de facturen.
7. Maakt u geen gebruik van onze diensten, dan bewaren wij uw gegevens niet.
8. Wanneer u geld aan Gedragsadvies voor Dieren overmaakt om een betaling te voldoen, zien wij uw bankrekeningnummer en uw naam op onze bankrekening.
9. De door u ingevulde vragenlijst, de facturen en het behandelplan worden gedurende 15 jaar bewaard.

10. De vragenlijsten worden door uzelf ingevuld en teruggemaild, dus u heeft altijd zelf uw gegevens bij de hand.
11. Na de periode van de gedragstherapie worden ook alle Whatsapp berichten door ons gewist.

10. COOKIE BELEID

Ons cookie beleid vind u hier

Scroll naar boven